අයියගෙ කැනඩාව

අක්කුං බබා

ගෙදර වලියක්

අක්කුං බබා

පුංචි චන්දය

අක්කුං බබා

මාත් ආවාය.

අක්කුං බබා