කවියක්..

~BLOG ZASHGAL~

Food for thought

~BLOG ZASHGAL~

Lessons

~BLOG ZASHGAL~

Everyone has their own fairy-tale

~BLOG ZASHGAL~

කවියක්..

~BLOG ZASHGAL~

Okay fine, let me write

~BLOG ZASHGAL~

Okay fine, let me write

~BLOG ZASHGAL~

මියැදෙමි

~BLOG ZASHGAL~

මියැදෙමි

~BLOG ZASHGAL~

අකීකරු සිත මගේ..

~BLOG ZASHGAL~

ආවඩා සඳ..

~BLOG ZASHGAL~

My dear..

~BLOG ZASHGAL~

A Duet..

~BLOG ZASHGAL~

අම්මා ඔබ.මට..

~BLOG ZASHGAL~

සයුර නුඹ..

~BLOG ZASHGAL~

I, me and myself

~BLOG ZASHGAL~

Happy Day...

~BLOG ZASHGAL~

ඇය..

~BLOG ZASHGAL~

Love the way you love!

~BLOG ZASHGAL~