ෆීනික්ස්

ZIGzagThoughtS

ෆීනික්ස්

ZIGzagThoughtS

සෙළුව !

ZIGzagThoughtS

සැනසුම

ZIGzagThoughtS

සැනසුම

ZIGzagThoughtS

recover නොවූ කවිය ...

ZIGzagThoughtS

recover නොවූ කවිය ...

ZIGzagThoughtS

Fake !

ZIGzagThoughtS

Fake !

ZIGzagThoughtS

එයා ආඩම්බර වුනාම අපට (තරහ) මොකද

ZIGzagThoughtS

The difference ...

ZIGzagThoughtS

The difference ...

ZIGzagThoughtS

හැමදාමත් මගේ හිතේ ඉන්න ජිල්ල ....

ZIGzagThoughtS

හැමදාමත් මගේ හිතේ ඉන්න ජිල්ල ....

ZIGzagThoughtS

රූපලාවණ්‍ය ලයිස්තුවක් ...

ZIGzagThoughtS

රූපලාවණ්‍ය ලයිස්තුවක් ...

ZIGzagThoughtS

visible... but.... invisible.. but .. visible....

ZIGzagThoughtS

visible... but.... invisible.. but .. visible....

ZIGzagThoughtS

It shaked my soul ... ??

ZIGzagThoughtS