ඇපල් විසින් iPhone 5 හා නව iPod පෙලක්...

Tech-Handiya

මේවා හදන්නේ කොහේද...?

Tech-Handiya

ස්මාට්ෆෝන් කතාබහ

Tech-Handiya

Intel හි නවතම Ivy Bridge Processors 14ක් වෙළදපොලට...

Tech-Handiya

Intel හි නවතම Ivy Bridge Processors 14ක් වෙළදපොලට...

Tech-Handiya

Intel හි නවතම Ivy Bridge Processors 14ක් වෙළදපොලට...

Tech-Handiya

කොම්පියුටරය ඇතුලෙ තවත් කොම්පියුටරයක් - VMware

Tech-Handiya

කොම්පියුටරය ඇතුලෙ තවත් කොම්පියුටරයක් - VMware

Tech-Handiya

කොම්පියුටරය ඇතුලෙ තවත් කොම්පියුටරයක් - VMware

Tech-Handiya

කොම්පියුටරය ඇතුලෙ තවත් කොම්පියුටරයක් - VMware

Tech-Handiya

කොම්පියුටරය ඇතුලෙ තවත් කොම්පියුටරයක් - VMware

Tech-Handiya

Mark Zuuckerberg විවාහ දිවියට

Tech-Handiya

Mark Zuuckerberg විවාහ දිවියට

Tech-Handiya

Mark Zuuckerberg විවාහ දිවියට

Tech-Handiya

Mark Zuuckerberg විවාහ දිවියට

Tech-Handiya

Mark Zuuckerberg විවාහ දිවියට

Tech-Handiya

Mark Zuuckerberg විවාහ දිවියට

Tech-Handiya

මද්දහනේ දැඩි හිරු එලිය මැද උනත් විසිතුරු තරු රටා ඡායාරූපයට නැගිය හැකි කැමරාවක්!

Tech-Handiya

මද්දහනේ දැඩි හිරු එලිය මැද උනත් විසිතුරු තරු රටා ඡායාරූපයට නැගිය හැකි කැමරාවක්!

Tech-Handiya

මද්දහනේ දැඩි හිරු එලිය මැද උනත් විසිතුරු තරු රටා ඡායාරූපයට නැගිය හැකි කැමරාවක්!

Tech-Handiya