ආසියාවට ආශ්චර්යක් වූ ලංකාවේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරියා

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

දෙමාපියන්ගේ දරු සෙනෙහස හා ආඩම්බරකාර ආණ්ඩුවේත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේත් දරු සෙනෙහස

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

සිසුන් දවන සරසවි ගැටලූ....

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

සුසන්ත බණ්ඩාර අපට කියාදුන් පාඩම කුමක්ද?

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

අඳුරෙන් ආලෝකය වෙත.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

දකින,නොකියන කතාවක්,

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

ඇමති බන්දුල කියන සිසු ජීවිත බිලිගන්නට සැරසෙන්නෝ කවරහුද ?

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

සුසන්ත අපෙන් උදුරාගෙන දින 365 යි. සුසන්තට යුක්තිය ඉටුකරමු.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

ආණ්ඩුවේ අඥ්ඥකොරොස් අධ්‍යාපන ප‍්‍රතිපත්තිය.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

සරසවි ජාත්‍යන්තරකරණය හා රුහුණ සරසවියේ සැබෑ යථාර්තය.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

රටක අනාගතයේ හැරුම් ලක්‍ෂය.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල රැක ගැනිම වෙනුවෙන් පෙළගැසෙමු.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගැනිම උදෙසා පෙළ ගැසෙමු.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

අද සරසවිය හා රටේ අනාගතය.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA