මාශ්මෙලොස් පාට තියන කාර් එකක් ඇවිල්ලා

POKUNA

තෙරනම පොඩිනමට ඉදලෙන් පහරක් ගැසුවා

POKUNA

ඉතින් ගෑනු කට්ටිය රන්ඩු වෙනකොට අහල පහල දෙවනත් කරනවනේ

POKUNA

මට හිනාවෙන්න ඕන.......

POKUNA

ඔබ ඔබට තවමත් ආදරය කරනවද?

POKUNA

හිතට දැනෙන්න... බකන්නිලාගෙන ඉන්නවා

POKUNA

දවසේ වැකි.....

POKUNA

LIVING KINDNESS

POKUNA