සිදු විය යුත්තේ කුමක්ද?

My notion මේ මගේ මතය

කුලයේ අභිමානය වෙනුවෙන් නොනැවතී ඉදිරියට

My notion මේ මගේ මතය

කුලයේ අභිමානය වෙනුවෙන් නොනැවතී ඉදිරියට

My notion මේ මගේ මතය

සතුටු කිරීමෙන් සතුටු වීම හෙවත් ජීවත් වීම

My notion මේ මගේ මතය

සතුටු කිරීමෙන් සතුටු වීම හෙවත් ජීවත් වීම

My notion මේ මගේ මතය

හැම ගෙයක්ම පංසලක් වගේ

My notion මේ මගේ මතය

හැම ගෙයක්ම පංසලක් වගේ

My notion මේ මගේ මතය

නික්ම යාමට කාලයයි...!

My notion මේ මගේ මතය

නික්ම යාමට කාලයයි...!

My notion මේ මගේ මතය

සුරැකෙන හිමිකම කුමක්ද?

My notion මේ මගේ මතය

සුරැකෙන හිමිකම කුමක්ද?

My notion මේ මගේ මතය

පරිගණකයටත් ඉබෝලා වෛරසය - පියවරෙන් පියවර

My notion මේ මගේ මතය

පරිගණකයටත් ඉබෝලා වෛරසය - පියවරෙන් පියවර

My notion මේ මගේ මතය

මගුල් ලකුණ

My notion මේ මගේ මතය

මගුල් ලකුණ

My notion මේ මගේ මතය

නම්පොත කියවමු....!

My notion මේ මගේ මතය

නම්පොත කියවමු....!

My notion මේ මගේ මතය

‍මෛත්‍රී භාව නාව

My notion මේ මගේ මතය

‍මෛත්‍රී භාව නාව

My notion මේ මගේ මතය

දොම්පෙට යන පාර හෙවත් e Hospital - Dompe ඔස්සේ ......

My notion මේ මගේ මතය