ඉඩදීම.....

Loss Gang of UOM

හිස නෑති හනු(Man)

Loss Gang of UOM

English (කැස්බෑ)

Loss Gang of UOM

නාගයා පාර කිව්වා වාගේ…

Loss Gang of UOM

හලාවත හිගින් චිකන් කෑව වගෙයි

Loss Gang of UOM

සුසුදු බවේ රහස

Loss Gang of UOM

ටොප් මොඩ්ල්

Loss Gang of UOM

එහෙත් විනාසයි.....

Loss Gang of UOM