දුමින්ද සිල්වා, මර්වින් සිල්වා සහ නලින්ද සිල්වා සමග නිර්මාල් රංජිත්ගේ සංවාදය

La Srinka

නිලූකට කෙලිය බළධාරීන්

La Srinka

මෙත් වැඩීම

La Srinka

වික්ටර් අයිවන් ජනාධිපතිවරයාට යැවියයුතු රහස්‍යය වාර්ථාවක් වැරදීමකින් රාවයේ පලවේ.

La Srinka

නලින්ද සිල්වාගේ අසනික් නාඩගම

La Srinka

ආයුබෝවන් කිව්ව

La Srinka