අඩුමුදලකට ChromeBook ලැප්ටොප් එකක්

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

අඩුමුදලකට ChromeBook ලැප්ටොප් එකක්

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel වලට අලුතින් Function එකක් ඇතුළත් කරගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel වලට අලුතින් Function එකක් ඇතුළත් කරගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී Macro එකක් ලියමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී Macro එකක් ලියමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී SQL විධාන භාවිතය

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී SQL විධාන භාවිතය

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔබ මුහුණු පොත තුල ගතකල කාලයෙහි වටිනාකම කුමක්ද.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔබ මුහුණු පොත තුල ගතකල කාලයෙහි වටිනාකම කුමක්ද.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඔබ මුහුණු පොත තුල ගතකල කාලයෙහි වටිනාකම කුමක්ද.

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී GoalSeek පහසුකම හඳුනාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී GoalSeek පහසුකම හඳුනාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Excel හී GoalSeek පහසුකම හඳුනාගනිමු

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Goal Seek

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Goal Seek

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට