ගැලවීම

Abnormal Minds

ලියුමක්

Abnormal Minds

රස අමතක වෙන්න කලින් ළුණු චට්නි

Abnormal Minds

ස්විච් - පත්තු කරලා දුන්න හැමෝම වෙනුවෙන්

Abnormal Minds

තනි දරුවෝ

Abnormal Minds

සම්බන්ධතා

Abnormal Minds

2018-02-04

Abnormal Minds

බස් එකේ ඉදන් ෆ්ලෝටින් මාර්කට් එක වෙනකල්

Abnormal Minds

මතක පොත් ගිණි තැබීම...

Abnormal Minds

නිර්වානයේ දොරකඩ හිඳිමි....

Abnormal Minds

ගම්මිරිස් මෝල

Abnormal Minds

I feel ALIVE

Abnormal Minds

නින්ද ඇති දිනේ...

Abnormal Minds

මේ දවස් වල පොත්

Abnormal Minds

2013 - (අග්ගිස්සේ ඉඳගෙන)

Abnormal Minds

විශ්වයේ උපතක්

Abnormal Minds

A+

Abnormal Minds

අවුරුදු පහකට පස්සෙත් තාමත් මනෝ විකාරෙන්...

Abnormal Minds

එක දවසක්

Abnormal Minds

පොල් vs රේප්

Abnormal Minds