හද විලේ ඔබ පිපුනා................

කලාත්මා......

කලාත්මා

කලාත්මා......