සංහිදියාවෙන් සපිරි සමාජයක් ගොඩනැගීමට නම්

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

Untitled Post

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

Untitled Post

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ එච්.අයි.වී බලපෑම අවම කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා පවුල් සෞඛ්‍ය සංවිධාන සංගමයෙන් (FPA Sri Lanka) වැඩසටහන් රැසක්

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

Untitled Post

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

විපරම නොවැම්බර් කලාපය දැන් පිටවුනා...

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

මේ විශේෂ නිවේදනය දකුණ, ඌව, සබරගමුව හා අම්පාර පළාත්වල සිටින ඔබටයි....

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

WORKSHOP ON STRENGTHENING MEDIA TO BUILD MOMENTUM FOR SRH HIV INTEGRATION

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

සත්‍යම සත්‍ය ඇත්ත කථාවක්....

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

Taking Radio Journalism to the unexposed young

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

Future expectations/ අනාගත අපෙක්ෂාව...

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

උත්තරීතර මව් සෙනෙහස....

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

අනතුරකට අත වැනීම

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

විපරම පුවත් පතට

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

කඹුරුපිටිය කොට්ඨාශයේ නිවාරණ වැස‍ටහන් ඉතා සාර්ථකයි

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

විශේෂ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

යහපත් පවුල් දිවියක් සදහා නායකත්වය...

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

මී උණ පිළිබදව දැනුවත් කිරීම උදෙසා...

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

ප්‍රාදේශීය පුවත් පත් කලාවේ පෙරලියක්...

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව