අමිමා සහ යාපනය - Mother And Jaffna

Jon Elemon

පුකෙන් යන ගමන් සමරන අවුරුදු.... (Walking on Ass New Year)

Jon Elemon

මගේ මුල්ම ඉලෙට්‍රොනික පරිපථය

Jon Elemon

ජපන් කෑලි සහ ලොලීටාවන් - Japanese Girls And Lolitas

Jon Elemon

අන්තර්ජාලයෙන් ගෙන්වු පොත් - Books bought on Grantha.lk

Jon Elemon

ගොබ්බයන්ගේ වැඩ නිසා දැන් සැමටම කෙලවී තිබේ - ( Facebook වාරණයේ අතුරු කතාවක්)

Jon Elemon

Fuck (ෆක්) ගැන කතාව

Jon Elemon

Fuck (ෆක්) ගැන කතාව

Jon Elemon

හිස් වැසුම් පිලිබද මගේ විශ්ලේශණය -An analyse of caps

Jon Elemon

හිස් වැසුම් පිලිබද මගේ විශ්ලේශණය -An analyse of caps

Jon Elemon

ITN යුත් ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහනින් පෙන්වන තවත් දෙයක් - Another side of ITN talent program

Jon Elemon

ITN යුත් ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහනින් පෙන්වන තවත් දෙයක් - Another side of ITN talent program

Jon Elemon

බ්ලොගර් මත පලමු සටහන - First post of new Blog

Jon Elemon

බ්ලොගර් මත පලමු සටහන - First post of new Blog

Jon Elemon