කහ මලී

නෙතින් දුටු ලොව

බයිසිකල් ටයරය

නෙතින් දුටු ලොව

බස් හෝල්ට් එකේ අක්කා

නෙතින් දුටු ලොව

පළමු ලිපිය

නෙතින් දුටු ලොව