බස් හෝල්ට් එකේ අක්කා

නෙතින් දුටු ලොව

පළමු ලිපිය

නෙතින් දුටු ලොව