පෙනෙන යදම හා දැනෙන හුය

සිතුවිලි දහර

ඉන්ද්‍රියයන් දමනය කර නොගත් ඉන්ද්‍ර(ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා), අසරණ අහල්‍යා හා ගෞතම ඍෂි .. හා වර්තමානයේ අහල්‍යා ගේ පලි ගැනීම

සිතුවිලි දහර

හන්තාන සිහිනේ - යුග දෙකක මුසුව

සිතුවිලි දහර

පසුතැවීම...

සිතුවිලි දහර

ආගමික සහජීවනය ද? නැතිනම් ආගමික මූලය ද?

සිතුවිලි දහර

සඳ දියවී සුනිල දියේ...

සිතුවිලි දහර

දෙවියන් දුන් ආලෝකය - ජ්‍යෝතිෂය

සිතුවිලි දහර

බිම තැබුයෙමි ඔබ දුන් පොරොන්දු ගෝනිය..

සිතුවිලි දහර

සතුට බෙදා ගැනීම

සිතුවිලි දහර

දෙවියන් නොදුටු.. දෙගුරුන් දුටු .. මා විරහව

සිතුවිලි දහර

මම දකින ආදරය

සිතුවිලි දහර

මධු සමය (18+)

සිතුවිලි දහර

ඇය ඔහු හා මම - අසම්මත ප්‍රේමය?

සිතුවිලි දහර

මගේ (අව)මගුල

සිතුවිලි දහර

සංසාරගත බැදීම - ඩෙජා වූ (Deja Vu)

සිතුවිලි දහර

එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නයි කියමන හැදුනු හැටි(18+)

සිතුවිලි දහර

wife ගෙදර නැහැ - 02

සිතුවිලි දහර

wife ගෙදර නැහැ - 01

සිතුවිලි දහර

මම සඳට ආදරය කරමි

සිතුවිලි දහර