හව්හරණක් නැති කෙවිලිය තනිව හඬන්නෙමි සිතිවිලි සිර කුටියේමා ළය විනිවිද දකිනා තුරු ඔබැසින්තනිව ගයන්නෙමි ලොවට ඇසෙන සේහව්හරණක් නැති කෝකිලාවක මෙන්මෙලොව දුටුදා පටන් ලද දුක්වේදනා අවමන් බරින්පියාපත් සිරවීපියාඹා යනු නොහැක අහසේකිරිලියක විලසින්නොලැබ ආ මඟ ලොවෙන් කිසිකලදයාවේ සිහිලස බිඳක්ළය මඬල සිරවීගායනා කළ නොහැක තවදුරකෙවිලියක විලසින්සත්සර මුසුව - එච්. එම්. ජයවර්ධනකටහඬ - ගීතා කුලසේකර ...

ගිම්හානයේ සිහිලක් ගිම්හානයේ සිහිලක් පතායාඥා කළෙම්හේමන්තයේ සෙවණක් සොයායාත‍්‍රා කළෙම්දයාවේ පැන් පොදක් පතාහඬනා හඬට සරදම් නොදෙන්අතුපතර ගල් ගැසුණ රැවුම් අවමන් සිනාහදවතේ පිලිසිඳෙන දයාබර කටහඬක්යාඥා කළෙම්නිදහසේ මුව විටින් පිරී උතුරා හැලෙනාගැහැට බාධක පිසැර ගලායන ඕඝයක්ස්නේහයේ සිහිල පිරි නිමල දිය උල්පතක්යාඥා කළෙම්සත්සර මුසුව - රෝහණ වීරසිංහකටහඬ - දීපිකා ප‍්‍රියදර්ශනී පීරීස්1990 ...

වෙල්ලස්සේ ගුරුතුමී වෙල්ලස්සට අමාවකේසීතල සඳ පෑයුවාද?නිල් වනන්තරේ කුරුලූ ඇහැටසිහිල අරන් නුඹ ගියාද?ඉස්කෝලේ පුංචි හොටටපල සම්පත සෑහුණාද?මල් පෙත්ත නුඹට කටු අකුලේහිනාවෙන්න හැකිවුණාද?අතින් කටින් උහුලාගෙන අතමිට හිඟපාඩුවනන්තරේ වනපස මල් කවදත් පීදේලුඅතක් බරට අකුරු අරන් නුඹ හිමයට ඒලුළමැද හිඳුණ වැව් තලයට නිලි වැස්සක් වීලුකවා සියතින්ම පැටවුන් අඩක් පිරූ කුසිනීනිදා අතුට වල් කොල බිම සදා යහන තුටිනීසිනා කටත් ආදරයත් නමා දෙදණ බැතිනීවැටී වඳීති දහස් වටින සෙවනැල්ලට ...

Previous Page