යෙහෙළියේ නුඹ කොහිද?

කුරුන්ද

ඇස්-වහ, කට-වහ පිච්චීම...

කුරුන්ද

උපමාව සහ උපමේය..............

කුරුන්ද

බෝතලේ විත්ති | සරුංගල් යැවීම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | අවසාන කොටස - නික්මයාම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | නව වන කොටස - ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | අට වන කොටස - සාකච්ඡා

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | හත් වන කොටස - රෝහල් ගත කිරීම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | සය වන කොටස - කඹ ඇදීම

කුරුන්ද

සුබ ගමන් විචාරක !

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | පස් වන කොටස - ආගමනය

කුරුන්ද

"එබෝලා රෝගියා" නැවතත්.............

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | සිව්වන කොටස - අසාධ්‍යය වීම

කුරුන්ද

"එබෝලා රෝගියා" නැවතත්.............

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | තෙවන කොටස - පලායාම සහ ලුහුබැඳීම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | දෙවන කොටස - කොන්ටෙයාන්ස්

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | පළමු කොටස - ලේගෝස්, නයිජීරියාව

කුරුන්ද

"එබෝලා රෝගියා" නැවතත්.............

කුරුන්ද

වාරි මැවිසුරන්....

කුරුන්ද