එබෝලා රෝගියා | දෙවන කොටස - කොන්ටෙයාන්ස්

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | පළමු කොටස - ලේගෝස්, නයිජීරියාව

කුරුන්ද

"එබෝලා රෝගියා" නැවතත්.............

කුරුන්ද

වාරි මැවිසුරන්....

කුරුන්ද

Television කියන්නේ "දූර්දර්ශන්" ද "රූපවාහිනී" ද ?

කුරුන්ද

මේ....මගේ සඳයි...............

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | සිව්වන කොටස - අසාධ්‍යය වීම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | තෙවන කොටස - පලායාම සහ ලුහුබැඳීම

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | දෙවන කොටස - කොන්ටෙයාන්ස්

කුරුන්ද

එබෝලා රෝගියා | පළමු කොටස - ලේගෝස්, නයිජීරියාව

කුරුන්ද

මැකී යන බිතු සිතුවම්....

කුරුන්ද

Patient X [ X රෝගියා - විද්‍යා ප්‍රබන්ධය, 1 කොටස]

කුරුන්ද

යාචකයෝ

කුරුන්ද

රට ගිය ඇත්තෝ.......

කුරුන්ද

SL COMICS...| චිත්‍රකතා පිස්සන්ට පමණයි

කුරුන්ද

අවසාන කොටස || ගාර්-ඩි-ලියෝන් දුම්රිය අනතුර | 1988.06.27

කුරුන්ද

ගාර්-ඩි-ලියෝන් දුම්රිය අනතුර | 1988.06.27

කුරුන්ද

ගොදුරක්වූ දඩයම්කරු නොහොත් වෘත්තීමය කැපවීම...

කුරුන්ද

තීන්දුව...............

කුරුන්ද