මේක දානකොට ඉන්න බෑරිනම් අරක දාගත්තෙ කොහොමද?

නවින්ගේ රසකතා බ්ලොගය

ලේනාගෙ ඈබෑද්දිය . . .

නවින්ගේ රසකතා බ්ලොගය