ඇගේ ගර්භාෂය ඔබේ නොවේ !

අනිත් කොණ - The Other End

වන්නි හදවත් පුපුරවන්න එපා

අනිත් කොණ - The Other End

මම උතුරු කොන සැබෑ ප්‍රශ්න ගැන දොඩමළු වීමි. - ceylon today article

අනිත් කොණ - The Other End

මූත්‍රා මැනීමේ මහා වැඩමුළුව !

අනිත් කොණ - The Other End

වන්නි හදවත් පුපුරවන්න එපා

අනිත් කොණ - The Other End

ඔයාලත් මදුරුවෝ වගේමයි, විදිනවා ලේ ගන්නවා !

අනිත් කොණ - The Other End

ලියලා ලැබුණු ප්‍රශ්න !

අනිත් කොණ - The Other End

පුපුරා යන ගැහැණු !

අනිත් කොණ - The Other End

ලීකිං ලීකිං - ඩෙංගු කතා

අනිත් කොණ - The Other End

ඇන්ටිජන් ඇනිටිබොඩි මොනවද අප්පා මේ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇගේ ගර්භාෂය ඔබේ නොවේ !

අනිත් කොණ - The Other End

අනිත්කොනේ මතක සමග තමිලිනී කියැවීමි !

අනිත් කොණ - The Other End

කාටද සතුටූ...පිස්සුනේ...? ඉන්දු සහ ෆේස් බුක්

අනිත් කොණ - The Other End

නිවන් යන්නට සිතා පණුවන් කාපු හැටි....

අනිත් කොණ - The Other End

ඇමෙරිකාවෙන් ඇඳුම් සහ එකම ඇඳුම සෝදන්න සැත්කමෙන් පසුඇඳෙන් බැස්ස හැටි.....

අනිත් කොණ - The Other End

නිරිත දිග මෝසම් සහ ගංවතුරේ ට්‍රාන්සර් කිරීම...

අනිත් කොණ - The Other End

; තිතයි කොමාවයි ජීවිතෙයි !

අනිත් කොණ - The Other End

මොකුත්ම කරන්න බෑ අම්මේ !

අනිත් කොණ - The Other End

බෙහෙත් නැති වෙනකොට ....

අනිත් කොණ - The Other End

ක්ලිනික්... ක්ලිනික්....ක්ලිනික් !

අනිත් කොණ - The Other End