හැම ගෙයක්ම පංසලක් වගේ

My notion මේ මගේ මතය

නික්ම යාමට කාලයයි...!

My notion මේ මගේ මතය

සුරැකෙන හිමිකම කුමක්ද?

My notion මේ මගේ මතය

පරිගණකයටත් ඉබෝලා වෛරසය - පියවරෙන් පියවර

My notion මේ මගේ මතය

මගුල් ලකුණ

My notion මේ මගේ මතය

නම්පොත කියවමු....!

My notion මේ මගේ මතය

‍මෛත්‍රී භාව නාව

My notion මේ මගේ මතය

දොම්පෙට යන පාර හෙවත් e Hospital - Dompe ඔස්සේ ......

My notion මේ මගේ මතය

සභාවෙන් අවසරයි!

My notion මේ මගේ මතය

ගෝලයාගේ වග...!

My notion මේ මගේ මතය

කවුරු හෝ ඔබේ කකුළෙන් අදීද?

My notion මේ මගේ මතය

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary: කණ්ඩියපිටවැව නාලන්දාවට වල් අලින්ගෙන් තෑග්ගක්

My notion මේ මගේ මතය

මහවැලියේ ඓතිහාසික වැරැද්ද 2

My notion මේ මගේ මතය

මහවැලියේ ඓතිහාසික වැරැද්ද...

My notion මේ මගේ මතය

රඹුටන් කන්න - දොම්පෙට එන්න

My notion මේ මගේ මතය

දොම්පෙට යන පාර

My notion මේ මගේ මතය

උගත් පාඩම් .....

My notion මේ මගේ මතය

අපෙන් එකෙක්වත් නොදෙමු!

My notion මේ මගේ මතය

හොඳම දේ කාටද?

My notion මේ මගේ මතය

දහම් පාසලක් කුමකටද?

My notion මේ මගේ මතය