ගී කියන කුරුල්ලා

පාදඩ අසපුව​

ඇෆ්‍රිකානර් වරුන් ගේ ඉතිහාසය - 2 (මහා සංක්‍රමනය​)

පාදඩ අසපුව​

ඇෆ්‍රිකානර් වරුන් ගේ ඉතිහාසය​ - 1 (ලන්දේසි කේප් ජනපදය​)

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි උච්චාරනය​

පාදඩ අසපුව​

දිවෙහි

පාදඩ අසපුව​

පොම්ප ජල විදුලි බලාගාර​

පාදඩ අසපුව​

සරරීමන්

පාදඩ අසපුව​

තෝකියෝ

පාදඩ අසපුව​

කෝටු දෙකෙන් කන හැටි

පාදඩ අසපුව​

Jack the Ripper - 5

පාදඩ අසපුව​

එක්සත් සුවදීව් ජනරජය

පාදඩ අසපුව​

ගන්නෝරුව හටන​

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ ඉතිහාසය - 1 (පූර්ව​ ශිලා සහ​ ජෝමොං සමය​​)

පාදඩ අසපුව​

ජපානයේ ඉතිහාසය

පාදඩ අසපුව​

All Time Greatest English Test Team

පාදඩ අසපුව​

ජපන්නු කන හැටි - තවත් කෑම​

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ අතොළු - 8 (දකුණු ප්‍රාන්තය​)

පාදඩ අසපුව​

ජපන්නු කන හැටි - බත්

පාදඩ අසපුව​

මාලදිවයිනේ අතොළු - 7 (ඉහළ දකුණු ප්‍රාන්තය​)

පාදඩ අසපුව​

පාදඩ කතා - 5 (සඳ ටෝක්)

පාදඩ අසපුව​