එකටම ගියත් දෙපලක

gaba`s තකතීරු ලිපි

හරස් පාර

gaba`s තකතීරු ලිපි

ගංගානම් ගඟ : Sinner`s paradise

gaba`s තකතීරු ලිපි

සික්කා

gaba`s තකතීරු ලිපි

කාමරය සුද්ධ කීරීම

gaba`s තකතීරු ලිපි

ගැබාස් තියරිස් සහ ගිෆ්ට් වවුචර්ස්

gaba`s තකතීරු ලිපි

බබාට නමක්

gaba`s තකතීරු ලිපි

බස් වත - සංගීතේ

gaba`s තකතීරු ලිපි

Seasons of the Mind

gaba`s තකතීරු ලිපි

වස් වදිනු වස්

gaba`s තකතීරු ලිපි

වැසි දිනක්

gaba`s තකතීරු ලිපි

තම්බපු කඩල

gaba`s තකතීරු ලිපි

Do we need regular mental checkups ? Alternatives to execution

gaba`s තකතීරු ලිපි

Heavy Metal අම්මා \m/

gaba`s තකතීරු ලිපි

ඇමතිතුමාගේ invisible ජංගිය

gaba`s තකතීරු ලිපි

දොරමඩලාව

gaba`s තකතීරු ලිපි

The Last Black Panther

gaba`s තකතීරු ලිපි

සිගරට්

gaba`s තකතීරු ලිපි