නර්තනාවී වෙත ලියූ චම්පු කාව්‍යයක්…

Faculty Of Science Students

ආදරණීය ප්‍රමිලාවන් වෙත

Faculty Of Science Students

Essentialism: Less, But Better

Faculty Of Science Students

නමේ වරදක් ?

Faculty Of Science Students

ජීවිතය නදියක් ද ?

Faculty Of Science Students

The Heart Of Te-Fiti

Faculty Of Science Students

අප්පච්චී…

Faculty Of Science Students

Someday

Faculty Of Science Students

සමනලියක් අයිති වෙන්නෙ සුන්දර මලකටලු

Faculty Of Science Students

සර්, දෙව්ලොව හුඟක් දුර ද?

Faculty Of Science Students

පින්සාර මහින්දාගමනය

Faculty Of Science Students

සුපහන් සිතින් පොසොන් සමරමු

Faculty Of Science Students

නිර්මල බුදු දහම ලක්දිවට උරුම වුණු පොසොන් පොහොය බැති සිතින් සමරමු

Faculty Of Science Students

රත් වූ සෙක්නි හැඟුමන්

Faculty Of Science Students

A Story Is Born…

Faculty Of Science Students

ඇබිත්තියෙකුගේ මතකාවර්ජනය

Faculty Of Science Students

The Greatest Jewel Of The Solar System

Faculty Of Science Students

හඬන කල අහස

Faculty Of Science Students

The Waves Of Life And Mystery Are Calling For Our Help

Faculty Of Science Students

Dreamed It; Did It

Faculty Of Science Students