--හැකිං ගැන දැන ගනිමු-#2-කීලොගර් එකක් හදාගමු!!

PN Creations

!!-හැකිං ගැන දැන ගනිමු-#1--මොනවද මේ හැකිං--

PN Creations

බාපුව හංගමු!!.....(සොෆ්ට්වෙයාර් නැතුව)......

PN Creations

මූවීස් වලට සබ් හදමුද???

PN Creations

මොබයිල් ඕඇස්....#Part 6 !! Windows Mobile 7 ....

PN Creations

මොබයිල් ඕඇස්....#Part 5 !! සිම්බියන් ....

PN Creations

මොබයිල් ඕඇස්....#Part 4 !! ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්....

PN Creations

!!.......ක්රෝම් ඹ්ඇස්........!!

PN Creations

......ගූගල් ප්ලස්.....මිත්තර සාගරේට යන හැටි.......

PN Creations

+++++!!......ගූගල් ප්ලස්.....මිත්තර සාගරේ.......!!+++++

PN Creations

පරන චැට නැවතත්......???

PN Creations

හිටු කියනකං බාන්න . ටොරන්ට් !...(නොදන්න අයට විතරයි)...!

PN Creations

පට්ටම පට්ට ඇක්ශන් ගේම්(ස්) .ටොරන්ට් හොදේ

PN Creations

බ්ලැක්බෙරි ඕඇස්

PN Creations