හුළු අත්ත

පියසටහන්

හුළු අත්ත

පියසටහන්

ඔබ ගිහින්

පියසටහන්

ඔබ ගිහින්

පියසටහන්

ඔයා

පියසටහන්

ඔයා

පියසටහන්

අක්ෂරය, දෘශ්ඨි කෝණය සහ ඇහේ බබා

පියසටහන්

අක්ෂරය, දෘශ්ඨි කෝණය සහ ඇහේ බබා

පියසටහන්

හෙට ඉරක් පෑයුවෙ නැතත්

පියසටහන්

හෙට ඉරක් පෑයුවෙ නැතත්

පියසටහන්

ඇය

පියසටහන්

ඇය

පියසටහන්

.........

පියසටහන්

සිතුවිල්ලක්...

පියසටහන්

සිතුවිල්ලක්...

පියසටහන්

මතකයෙන්..

පියසටහන්

දිනපොතෙන් සහ මතකයෙන්...

පියසටහන්

දිනපොතෙන් සහ මතකයෙන්...

පියසටහන්