අයියයි නංගියි

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

කන්තලේ ලයිට් කණු ගැලවිමේ ව්‍යාපෘතිය!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

කන්තලේ ලයිට් කණු ගැලවිමේ ව්‍යාපෘතිය!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය, සීපා සහ සංවිධාන ගත වීම්

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය, සීපා සහ සංවිධාන ගත වීම්

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවෙ!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවේ!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවේ!

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

සෝමාලියාණු මුහුදු කොල්ල කරුවන් සහ පාවෙන අවි ගබඩා

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

Quick guide to fix your fedora/rhel/centos and Mac from Shellshock bash exploit

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

Join us with the Translation Marathon 2014

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

Indian cheap marketing for the elections and regional power

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

The Cambridge City Council issued a statement in support of GNU and software freedom

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary

බිංගන්තලාව සාගලපුර වෑයම - පළමු අදියර

ඩනිෂ්කගේ දින පොත | Danishka's Diary