ක්‌ලයිව් ලොයිඩ්ගේ ක්‍රිකට්‌ කණ්‌ඩායමට ලංකාවෙන් සනත් සහ මුරලි පමණයි

Sidura - (සිදුර)

2011 ලොක කුසලාන ශ්‍රි ලංකා සංචිතය

Sidura - (සිදුර)

නෙහාරාගෙ අරක බොරුවක්ලු....

Sidura - (සිදුර)

සිංහාව​ලොකනය | නවතම සිංහල චිත්‍රපටිය​

Sidura - (සිදුර)

Seat Belt අනිවාර්ය කෙරේ..

Sidura - (සිදුර)