මේ දවස් වල Campuz එකේ exam.......:((((((((

Let's Play Box Guitar

"FIFA" world cup theme song එක ගිටාරයෙන් play කරමු......

Let's Play Box Guitar

Taare Zameen Par film එකෙ "MAA" සිංදුව ගිටාරයෙන් play කරමු.......

Let's Play Box Guitar

මල් පිට මල් සිංදුව ගිටාරයෙන් play කරමු............

Let's Play Box Guitar

3වෙනි Guitar කුප්පිය - LEAD Guitaristලට ආරම්භයක්...........

Let's Play Box Guitar