වර්ෂාවේ බාධා මැද ලසිත්ගෙන් වේගවත් ශතකයක්

The Papare

කවිඳු අමාමෙත්ගෙන් එකම තරගයකදී ශතක දෙකක්

The Papare

A song of terraced paddy fields

Malinda Words