කොළොම්පුරේගේ දෙක ඉවරයි.

Kolompure

සිංහබාහුගේ ස්විකා සාදය. Tuica (tswee-ka) හා බොස්ෆරස් ඔස්සේ රුමේනියාවට

Kolompure

බොමුද ටෙකිලා

Kolompure

රජගෙදර කලාකෘති.

Kolompure

කාකිසුට් නරිනාටක

Kolompure

"මං ආදරෙයි"

Kolompure

"මං ආදරෙයි"

Kolompure

ජීවිතේ

Kolompure

ජීවිතේ

Kolompure

චන්ඩි උපන්න සුප‍්‍රකට ගසක්

Kolompure

චන්ඩි උපන්න සුප‍්‍රකට ගසක්

Kolompure

නැවේ යකා

Kolompure

නැවේ යකා

Kolompure

ජපන්නුන්ට අපෙන් නැවක්

Kolompure

ජපන්නුන්ට අපෙන් නැවක්

Kolompure

ඕයී යකා

Kolompure

ඕයී යකා

Kolompure

මුහුද හාරමුද?

Kolompure

මුහුද හාරමුද?

Kolompure

කාලයේ වෙනසක අරුමය

Kolompure