තොරණ

ලංකා කොල්ලා

The Old ලව්

ලංකා කොල්ලා

කොළඹදී බණ්ඩන් දුටුවෙමි.

ලංකා කොල්ලා

ගාන්ධිගේ සෙරෙප්පු ජෝඩුව

ලංකා කොල්ලා

කොල්ලන් ගැන ඇත්ත

ලංකා කොල්ලා