“එළි වූ ඍතුව” කියු Microsoft Champs

සයිබරයේ සිංහලයා

මැයි 1 කම්කරු දිනයි නමුත් මා දුටු ගූගල් ලාංඡනය

සයිබරයේ සිංහලයා

2011 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලාන තරඟාවලියේ, නිල මෘදුකාංගය

සයිබරයේ සිංහලයා

දත්ත ගබඩා කරනය ගැන HTML5 ගේ දැන ගම්මුද?

සයිබරයේ සිංහලයා

නොවැම්බර් මාසය “Champs Networking Month”!!

සයිබරයේ සිංහලයා

Networking Month එකේ ඔබ හමුවට එන Microsoft Champs කුරුල්ලා!!!

සයිබරයේ සිංහලයා

උසස් අධ්‍යාපනයත් සමග Microsoft මෘදුකාංගත් නොමිලේ!!

සයිබරයේ සිංහලයා

අපි නොහොත් .NET කොළඹත්, කොළඹ සරසවියේ

සයිබරයේ සිංහලයා

අපි ගියෝ, infotel ප්‍රදර්ශනය පැත්තේ

සයිබරයේ සිංහලයා

Xbox 360 Kinect ක්‍රීඩා කොන්සෝල්පොට්ටනියම නොවැම්බර් මාසයේ 4 ඔබ අතට.

සයිබරයේ සිංහලයා

.NET සැකිල්ල

සයිබරයේ සිංහලයා

මුහුණ්පොතේ නවතම වීඩියෝ විසුරුවන්නා

සයිබරයේ සිංහලයා

Gmail වල නවත සංස්කරණය

සයිබරයේ සිංහලයා

live writer හරහා සයිබරයේ සිංහලයා වේත

සයිබරයේ සිංහලයා

මුත්තයියා මුරලිදරන් තම 800 වන කඩුල්ල ලබයි!!

සයිබරයේ සිංහලයා

මාතෘකාව වුයේ මිනිස් පරිණාමයයි

සයිබරයේ සිංහලයා

ගුගල් සමාගම අද නිල වශයෙන් ගුගල් රුපවාහිනිය(Google TV) එළිදරවු කරන ලදි.

සයිබරයේ සිංහලයා

G-මේල් වලට ලිපිගොනු ඇදලා දලා දමු

සයිබරයේ සිංහලයා

හබල් දුරේක්ෂයට වසර 20 යි, නිරාවරණ පින්තුර 841,489 යි

සයිබරයේ සිංහලයා