“Infortec International” – තවත් හොරිකඩ අධ්‍යාපන හොර කඩයක්! අම්මාගේ අභාවයෙන් පසු තාත්තාත් මමත් දැන් ජීවත් වන්නේ තාත්තාගේ මවගේ නිවසේය. එයට හේතුව සතියේ දින පහ මා රැකියාව කරන ස්ථානයේ නැවතී සිටීම නිසා තාත්තාට එම දින පහ තනිවම ගෙදර සිටීමට සිදුවන නිසාත්, වයෝවෘද්ධව පසුවන තාත්තගේ අම්මා බලාගැනීම ඇයගේ නිවසේ සිටිත්දී තාත්තාට කළ හැකි වන නිසාත්ය. එම හේතුව නිසා අපේ නිවස දැන් කලක පටන් ඇත්තේ වසා දමා ය. අපගේ නිවසට පැමිණෙන ...

Mobitel, double check your printed material OR educate employees about your products! Remember the time I wrote about how Mobitel won’t tell me the correct details about Plum Switch, instead their Matara branch, twitter account and customer care told me different things? Well, sadly, that time of the year has come again! Without any ado, here’s the email I sent to info@mobitel.lk: “Hi, I converted my prepaid voice connection into a postpaid one ...

Plum Switch – The All-in-One Internet Access Point Are you a heavy Internet user with multiple devices, who can’t use a wireless router because you’re often moving or residing in some other place than where your fixed Internet connection is? Do you have to buy and maintain several mobile Internet connection because you can’t use a single connection for multiple devices at the same time? Plum Switch ...

No one productive will use “Facebook Home” “Facebook Home” – Facebook’s “New Home on Android”. Facebook announced “Facebook Home” their “new home on Android” on 4th April. No one productive will use it. What is Facebook’s “new home on Android”? Simply put, it’s a home screen replacement for Android devices, in which updates from Facebook dominates rather than your apps. This is the promotional video Facebook ...

CashBase for Personal Money Management Most of us really don’t know what happened to our hard earned money at the end of the month. Do you really want to learn where your money goes hiding? I didn’t know either. But now I do, and I can now make decisions before making another expense, and I can know how much money I’ve got in bank and pocket ...

@MobitelSriLanka – The Polycephalic The Plum Switch (http://www.plum-mobile.com/models/switch) is a great mobile phone + USB dongle + WiFI hotspot and Mobitel sells it here in Sri Lanka. I wanted to buy one and contacted @MobitelSriLanka in Twitter. After a long conversation I found out that it is network unlocked and available for 9,990LKR. However, just to double check, I called Mobitel Customer Care and ...

Broadcasting “Battle of Golden Lions 2013″. We, the members of Team|RCMweb did another live webcast of Rahula College‘s cricket bigmatch. The big match was played in Moratuwa De Soysa Stadium, with Pannipitiya Dharmapala College. The match ended in a draw. This time, Team|RCMweb collaborated with Dharmapala Web TV (The web TV unit of Dharmapala College), and Event Media (The video production team.). The match was webcasted parallel ...

Bluetooth Keyboard with Touchpad I ordered a Bluetooth Keyboard with Touchpad from eBay, so that I can connect it to my Sony Xperia P through the USB On-The-Go cable I bought recently. The main reason I wanted a keyboard with a touchpad, is that I can only connect one device to my Sony Xperia P through the USB OTG cable. Due to that reason, I ...

USB On-The-Go (USB OTG) Cable My Sony Xperia P supports the technology called “USB OTG“, which stands for “USB On-The-Go”. This technology allows devices to act as hosts and connect to other devices through USB cables. Since the moment I got to know that my phone has the ability, I wanted to give it a try, so I ordered a cable from eBay. This is ...

WebIssues: Easier Issue Tracking When we started developing software systems at Sanmark Solutions, we always felt the need to have a proper issue tracking system. So I read about, downloaded, installed and tested many of the well reputed issue tracking systems such as BugZilla, MantisBT and few others. But finally WebIssues was the solution! BugZilla didn’t want to run with our favorite Apache+MySQL+PHP setup, ...

Git Clone from Windows to Linux through Local Network Working on a project at Sanmark Solutions, I encountered a situation where I needed to clone a Git repository placed in a shared directory in a Windows machine into a working directory in a Linux machine. First I tried to do it with SSH, but I wasn’t successful. I guess that’s because I am not much experienced with that protocol. ...

2012 In Review I think it’s time for me to restart blogging again. Not that I have a huge reader base eagerly waiting to consume stuff that I might put in my blog, rather I should restart it for the purpose of sharing what I learn, that I think would be needed by me again at some pant in the future. Anyway, I ...

Enable receiving money to Sri Lanka through PayPal. What is PayPal? PayPal is the most popular money transferring service used online. Although it is a service provided by a private company, it is considered the de facto standard of online money transfers. PayPal is very useful for internet users to pay online for the goods and services they purchase through internet, and get paid for goods and ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා PayPal සහය ලබාගැනීම. PayPal යනු කුමක්ද? PayPal යනු අන්තර්ජාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වන මුදල් හුවමාරු සේවාවන්ගෙන් ජනප්‍රියතම මෙන්ම වැඩිම භාවිතා කරුවන් පිරිසක් ඇති සේවාවයි. එය පෞද්ගලික ආයතනයකින් සපයන සේවාවක් වුවද අන්තර්ජාලය තුළ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අප්‍රකාශිත සම්මතය ලෙස හැඳින්විය හැකිය. අන්තර්ජාලය තුළින් ලබාගන්නා භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීම් කිරීමේදීත්, තමන් සපයන භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ගෙවීම් ලබාගැනීමේදීත් PayPal අන්තර්ජාල පරිශීලකයන්ට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් ...

ICTA and CBSL, please bring PayPal full support to Sri Lanka! PayPal is the de facto standard online money transferring service. But as Central Bank of Sri Lanka (CBSL) doesn’t support transferring money into Sri Lanka through PayPal, Sri Lankan online service providers like freelancers are facing huge trouble getting earned money into their bank accounts. Today I saw Information and Communication Technology Agency (ICTA) has tweeted the following tweet: This is for ...

Previous Page