මිනිසුන් ලෝකය ළඟදීම විනාශවේවි හෝ මහා ලොකු ඛේදවාචකයන්ට ගොදුරුවේවි යැයි සිතන්නේ ඇයි?

Budhajeewa's Blog

Sri Lankan English Locale for Ubuntu (And other Linuxes)

Budhajeewa's Blog

I switched to Windows!?

Budhajeewa's Blog

I switched to a ASUS X555LI Laptop

Budhajeewa's Blog

Assigning SSL using Let’s Encrypt to Websites Running in LXCs

Budhajeewa's Blog

Hosting Multiple Applications in a Server, with Linux Containers (LXC)

Budhajeewa's Blog

Set up SSH Access into LXCs

Budhajeewa's Blog

How to Auto Start LXCs when Host Starts

Budhajeewa's Blog

How to Point a Domain to LXC using NGINX in Host

Budhajeewa's Blog

Assign Static Internal IP Addresses to LXC

Budhajeewa's Blog

How to Create Linux Containers in Ubuntu

Budhajeewa's Blog

Host Laravel in Apache Shared Hosting

Budhajeewa's Blog

Host Laravel in Apache Shared Hosting

Budhajeewa's Blog

Fix Ubuntu Locales Error

Budhajeewa's Blog

Fix Ubuntu Locales Error

Budhajeewa's Blog

“npm start” Doesn’t Work?

Budhajeewa's Blog

“npm start” Doesn’t Work?

Budhajeewa's Blog

සෙංකොට්ටං: කියන තරං සුවඳ නැත

Budhajeewa's Blog

සෙංකොට්ටං: කියන තරං සුවඳ නැත

Budhajeewa's Blog

How to freely and properly store your photos in Google Drive

Budhajeewa's Blog