සරම්ප වැක්සිනය ළමුන් 15 ක් බිලිගනී. එක්සත් ජාතීන්ගේ සරම්ප එන්නත් වැඩසටහනේදී සිරියානු ළමුන් 15 ක් මියගොස් ඇත. මේ තත්වය ස්ථිර කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල සහ ලෝක සවුක්ය සංවිදානය ප්‍රකාශයක්ද නිකුත් කර තිබේ. ඔවුන් මෙය දැන ගැනීමෙන් පසුව කම්පාවට සහ කණගාටුවට පත්වූ බවද වාර්තා වේ. මියගිය ළමුන් අවුරුදු 02 කට අඩුය. නමුත් නිල නොවන වාර්තාවන්ට අනුව මියගිය සන්කයාව මිට වැඩිය. 2011 මාර්තු මස සිරියානු ජනපති ...

Nayomi Munaweera’s Compelling Meditation on War-Torn Sri Lanka By Gabe Meline Nayomi Munaweera’s family fled war-torn Sri Lanka when she was just three—first to Nigeria, and then, in 1984, to Los Angeles. But the civil war between the Sinhalese and Tamils stayed with her, and serves as the backdrop for her excellent debut novel, Island of a Thousand Mirrors. Narrated by two different characters, Saraswathie and Yasodhara (one ...

we meet again i will give you the space you need that you have asked me for – countless times space and time – i was to afraid to give you thinking i would lose you never thought you would want to leave me – when you promised you wouldn’t but it’s true – i did push you and for ...

AMA: Why Is Lankan Internet Expensive? How do we get our data? And why does it cost so much? These are questions that’ve been bugging us for some time now. Some say we buy our data off an ISP in Singapore. Others believe every ISP in Sri Lanka has their own mystical means of communication. We headed down to the Hutch office to speak to Asanga Ranasinghe, General ...

I was out of Colombo the last two days and while travelling to Wellawaya from Tissa, we came across 6 elephants on the narrow road. We were traveling in a massive Sri Lankan Airlines tourist bus and on and off elephants would get onto the road and obstruct the way. Those wild elephants were harmless. Do you know what they ...

As a child, One sweet day by Mariah Carey and Boyz II Men was one of my favourites. Today, after years, I heard this song on my way home from gym and my mind drifted away towards so many memories.. Now when I hear this song, there’s one person I think of…. The man who gave me everything…The man who meant everything to me… We call him ‘Thaththie’

My elder brother is Chamara Nayanaranda. He is very clever. He is thin and tall. He is handsome. His mother is Geetha Ranathunga. His father is Weerasiri Wickramarathna. His favorite drink is orange juice. His favorite food is meat. His favorite fruit is apple. His favorite subject is science but he doesn’t like English. He can run fast. I love my elder brother very much.

The name of my temple is Sri Sudarshanaramaya. It is a beautiful temple. It is in Mahawilachchiya. It is a large village. There is a Pagoda in my temple. There are two Bo trees in my temple. There is a shrine room. There are trees in my temple. There are buildings. I love my temple very much.

Sigiriya Rock in Sri Lanka – Photo Taken from http://travelwithjules.s3.amazonaws.com/Sri-Lanka-Sigiriya-Rock-940×400.gif The name of my country is Sri Lanka. It is in the Indian Ocean. It is a small country. There are 9 provinces in Sri Lanka. Sri Lankan has a long history. There are 25 districts in my country. There are hospitals in my country. There are police stations in ...

Our temple is Sri Sudarshanaramaya. It has a dhamma school. Its name is Sri Mihindu Dhamma School. It has a big bo tree, a big pagoda and a beautiful pond. There are beautiful fish in the temple’s pond. There are five monks in our temple. I go to temple on poya days. It is very beautiful at night. I love my temple.

My pet is a rabbit. Its name is Sudu. It can run fast. I got it for my tenth birthday. It is white in colour. It is like a snowflake. It has a bow. It is red in colour. I play with my pet. It plays with a ball. It is not cruel, but my sister’s pet Tommy does not ...

My Hobby My hobby is collecting stamps. It is also called philately. It is a good hobby. I have about 100 stamps. I can enjoy from my hobby. My mother and father help me to collect stamps. I have 80 foreign stamps. I buy stamps from post office. I get stamps from my friends. I collect stamps in my free time. I like my hobby.

How to Create a pure CSS Drop Down Menu Bar Hello everyone, today I’m going to show you how to create a Drop Down Menu bar using HTML and CSS only. In one of our previous article,  we learned How to Create Simple Navigation Bar.  It didn’t have drop down menus. But in today’s tutorial we’ll learn to build a more advanced  navigation bar with drop menus. And it’ll work ...

It’s not goodbye. until then i will wait. and if you come back i promise to be there – forever because we’ve got time and when we were together we were on top of the world and loving you was the best thing i ever did and could ever do and i am honestly and it isn’t easy for we ...

උපායශීලීව ආයෝජන හසුරුවා ගැනිම 17.09.2014 -ලංකාදීප- මිලින්ද මොරගොඩ චිනය සහ ඉන්දියාව ආසියාවේ දැවැන්ත රටවල්ය. වර්තමාන ලෝක ආර්ථිකයේ ප‍්‍රබලයන්ය. මෙම රටවල් දෙක අතර පැහැදිලි තරගයක් තිබේ. නමුත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයකට යන විට තවත් සමහර පැති හමුවේ කදිම එකමුතුවක් පවත්වාගෙන යයි. ආර්ථික කරුණු අනුව සලකන විට වෙළ`ද පොළ සම්බන්ධව තර`ග කරයි. එකතුවී ආයෝජන කරන අවස්ථා ද ඇත. නමුත් කලාපයේ ආරක්ෂාව හමුවේ ක‍්‍රියාකරන විට තමන්ගේ කලාප කෙරෙහි ...

Net neutrality sticks in one’s mind. Alliteration helps. The guy who cooked up the term ran for Lieutenant Governor nomination in New York and lost, but not too badly. Guess that helps explain its inherent openness to multiple meaning imposition. Net neutrality has an extraordinary range of meanings, not all consistent with each other. Just today, I saw a tweet ...

Our Principal Mr. H. M. Abeykoon Our Principal is Mr. H. M. Abeykoon. He works at Central College, Anuradhapura. He is good and kind. He has a car. It is blue. He comes to school by his car. He can control our school well and teach well. He punishes us, but we like him. His favourite colour is blue. I love him.

Imposing 1% surcharge on the mobile tariff for a fictitious “Rural Education Fund” has received the government’s approval yesterday. Earlier we highlighted the dark side of this illicit kitty. And we didn’t, of course, expect the government would retreat. Now we helplessly wait and hopelessly watch the further criminalization of governance in Bangladesh. After all, the prime minister has angrily ...

Previous Page Next Page