ඇමෙරිකාවේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව ගැනයි මේ. වැරැද්දක් කළා කියල පිළිගෙන කරපු වැරදි නිවැරදි කරන්නටත් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව ගන්න උත්සාහයක් අහන්නට ලැබුණ. හැදියාව වෙනස් කරගන්නට සිද්ධ වෙන්නේ රජයේ සේවකයන්ට නැණස පෑදීමක් නිසා නෙමෙයි. රජයේ ආයතනයකට විරුද්ධව දාන නඩු වලින් ජයගන්න හැකි ව්‍යවස්ථාවක් රටේ තවමත් ඉතිරි වෙලා තියන නිසයි. මේ රෙගුලාසියත් ඇමෙරිකන් රජය පටන් ගත්තේ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාවට කියල. 9/11 වලින් පසුව ...

Classic Car Club of Ceylon organizes Annual Members Day Another  successful  event  of  the  Classic  Car  Club  of  Ceylon  was  concluded  recently, under  the generous  sponsorships  of SML Frontier Automotive (Pvt) Limited  and McLarens Lubricants  Limited (Sole  Distributor  for  ExxonMobil  Lubricants  in  Sri  Lanka),  who  have  maintained a longstanding  relationship  with  the  Club. The  Annual  Member’s  Day,  which  is  much  looked  forward  to,  due  to  the  camaraderie  and  entertainment  ...

Anecdotes This poem of mine is found in the book – https://www.amazon.com/Land-Seas-Poetry-Refugees-ebook/dp/B01H3N1J10?ie=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0 They wander map-less A group of Syrian Christians Marching, plodding, waddling Past frontiers laid by two tired pupils A life that was deracinated and given heel power As they walk until the talus Bone aches and the knee joints Start to quake in subtle tremors When they stop for the ...

Open like the vast immensity of the sea baring hurricanes, abysses, monsters madness and chaos Weeping and twisting pouring depth out of eyes enclosing thunder and lightening into one fist Shooting destructive sprays of salt-water, consuming Open like the Universe A frail shape lying on the ground looking into the dark eternity eyes caught in the shimmering dots lighting the ...

Olympic Games Trivia 2 – Olympics (1936-1976) The previous trivia focused on the early days and the inter war years of Olympics. This segment will test your knowledge and run through from the Olympics in Berlin 1936 to Montreal 1976. 1. The ruling Nazi Party in Germany in 1936 decided to film the games and it was commissioned to a German filmmaker Leni Riefenstahl. It was released ...

Concerns about BharatNet delays Osama Manzar of Digital Empowerment Foundation has written an op ed on BharatNet, still being described by the unfortunate acronym NOFN. We have been writing about it since Sam Pitroda came up with the plan in 2012-13. What is sad is that the story has not changed much since 2013-14, despite governments and ministers changing. In Palla village of ...

වාහන භාවිතය 2016/06/15 – ලංකාදීප එක්තරා කාලයක ඇමරිකානු කලූ ජාතිකයන් එරට අවධානයට ලක් නොවන තැන්වල ජීවත්වූහ. කුඩා නිවාස වල අඩු පහසුකම් යටතේ විසූ ඔවුන්ගෙන් සමහරක් දෙනා එරටට ආවේනික දැවැන්ත කැඩිලැක් කාර් පාවිච්චි කළහ. තමන් සතු සියලූම මුදල් වියදම් කර, ණයට ගන්නා අලූත්ම පන්නයේ වාහනයක් නිවස ඉදිරිපිට නතර කර තැබීම සමාජ සංකේතයක් විය. කොපමණ අමාරු පැවැත්මක සිටින නමුත් කැඩිලැක් වාහනයක අයිතිකරුවෙකු යැයි ...

Spectrum management framework should not be destroyed for experimental service The government newspaper, the Ceylon Daily News, carried a well-written story on Google Loon, Rama Corp, and dangers to spectrum framework. “We first told the companies who had been with us throughout, that because they had supported us through difficult times, we would give them a base frequency of 7.5Mhz (900Mhz band). The other companies, like Suntel, Lanka Bell and ...

The 8th International Conference on Information and Communication Technologies and Development (ICTD 2016) was held from 3- 6th June 2016. The conference held at the University of Michigan, saw a variety of sessions on different topics. LIRNEasia participated in the session on ‘Debating Open Development: Sharing and Interrogating Experiences of Developing Cross-Cutting Theory in ICTD’ organized by the Strengthening Information ...

I haven’t been this excited about a school game for a long time. It’s not because S. Thomas’ is positioned to win a league title after a long time, although that is very nice. But it is because two excellent technical teams, full of quality and aggression, are meeting each other in a winner takes all contest. Both teams will ...

This NBA Finals series of 2015/16 has been an interesting one in that it has underlined something I’ve always suspected. The execution of basics will always trump any other method. In order to do this though, there is a level of intensity required that needs, above anything else, to be present. The games in this series have been blowouts. GSW ...

Being a wildlife photographer goes beyond the general principles of photography. The challenges, obstructions and harsh conditions in the wild make this genre all the more exhilarating. Taking things yet another notch higher, Emad Sangani is not only a budding wildlife photographer but is also focusing a great deal on wildlife conservation. Introducing his work as conservation photography, Emad narrated ...

Sonali Dharmawardena, recounts the journey she took from being an artist to a fashion designer. Undisturbed by the variety of mediums to be explored, Sonali’s chose fabric to experiment with batik dying. Being a batik artist then took Sonali on a path that led to her having to play the role of a fashion designer. Now with her own label ...

As we walked into the Goethe hall where Lakshman de Saram was rehearsing his composition with his fellow musicians, we were raptured by his rhythmic aura. The sight of his delightful presence at a musical setting exuded the energy of his score for film ‘Bel Ami’, where he co-wrote it with Academic Award winner, Rachel Portman. Lakshman is an internationally ...

Annoushka, Founder and Director of the Colombo Art Biennale (CAB), has been engaged with many global art councils and collaborations in the past few months. This interview outlines the initiatives she has been a part of and the ways in which she hopes these relations will impact the growth of the local art scene through her expertise and networking. Annoushka ...

Jyoti Dhar sheds light on critical aspects of the Sri Lankan art scene from the perspective of a professional art critic through this interview we conducted with her. Born in New York, Jyoti has lived in London, Dubai, and New Delhi. She currently lives and works in Colombo. Dhar is the recipient of Forbes India’s Emerging Art Writer of the ...

When Beverly Cleary said, “If you don’t see the book you want on the shelf, write it.”, she might have very well been talking to Sybil Wettasighe, as this was exactly what she did. Starting out as an illustrator at the age of fifteen for her first book, Sybil thereafter, became an author for children’s storybooks. Sybil is known around ...

Sanjeewa, our emerging artist for this issue of ARTRA Magazine is influenced by both the traditional and contemporary art styles, which inturn reflect a strong identity of his own through his artistic expression on canvas. We were intrigued by his use of fundamental principles of printmaking in his abstract work. Born in Anuradhapura and educated at the Visual Art Academy ...

සිනා නොමසෙන් දසන් දක්වා කපපිය පනාව දත් තිස් දෙකම පෙන්නගෙන විලිසංගෙ නැතිව ඇඳපිය සායෙයි හැට්ටෙයි සාය දණ ඉහෙන් පහලට වැටෙන්න ඉස්සර ඉංගිරිසි කතා කරන අය විතරක් ඇන්ද කලිසම දැන් පිරිමි විතරක් අඳින කලිසම දාපන් කුණු කූඩෙට තොපි ගෑණු සායෙ හැට්ටෙ නැත්නම් ගනින් සල්ලි දිල තොපිට හොඳ වැඩේ ඒව විසිකරල කලිසම් ඇඳගත්තට හිටපියව් ජේෂ්ඨ උත්තමයන්ට දනින් වැටිල උඹල ඉස්සරත් හිටියෙ එහෙම ...

I can physically feel the hollow between my arms that yearns to be filled, to hold him close. An infinity of emotions concealed floodgates secured, holding a hurricane of feelings sigh after unheaved sigh – locked up within inert lungs love, this scented foam clogging my heart making me suffocate. Eyes gazing at a shadow, a turned back -leaving unconcerned ...

Previous Page Next Page