අත්වැලක එක්විම

SATHKÀRA සත්කාර

Do Something More Than Just Hitting “Like” – Like වලට වඩා යමක් කරන්න..

SATHKÀRA සත්කාර

So why do we help each other?

SATHKÀRA සත්කාර

Next sathkara project

SATHKÀRA සත්කාර

Book donation

SATHKÀRA සත්කාර

නිසල සිත සසලවන අබිනික්මන…

SATHKÀRA සත්කාර

Help to Others

SATHKÀRA සත්කාර

THE DREAM

SATHKÀRA සත්කාර

හදවතට කථාකරන්නට අවසරයි

SATHKÀRA සත්කාර

Pray for this child

SATHKÀRA සත්කාර

Poverty free Sri Lanka by 2015 – is it a dream or a reality?

SATHKÀRA සත්කාර

සත්කාර ඉදිරි වැඩසටහන් -our next programs

SATHKÀRA සත්කාර

Foods and Clothes Donation for Mother

SATHKÀRA සත්කාර

TEAM SATHKARA ❤ HELP TO OTHERS

SATHKÀRA සත්කාර

දේනවද ආදරය මටත් එ ඔබලා නොදුන් අහිOසක පුOචි ආදර

SATHKÀRA සත්කාර

Belgian accused of killing son could escape Singapore gallows

SATHKÀRA සත්කාර

Untitled Post

SATHKÀRA සත්කාර