අංගුලිමාල ප්‍රශ්නය

වචන සෙල්ලම්

හිපොක්‍රටිස්ගේ හයිපොක්‍රසිය

වචන සෙල්ලම්

උස නම් සිකුයුරිටි මිටි නම් කම්කරු යන්නේ එයා ය.

වචන සෙල්ලම්

උන්ගේ බවුද්දකම හා අපේ බෞද්ධකම

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින මාධ්‍ය

වචන සෙල්ලම්

මියන්මාරය බැලීමි. ශ්‍රී ලංකාව දුටිමි.

වචන සෙල්ලම්

කලාකරුවන්ගෙන් ගේම ඉල්ලන දේශප්‍රේමීන්ට

වචන සෙල්ලම්

මූසිලගෙන් ගුත්තිල ඇදුරාට ඉල්ලීමක්

වචන සෙල්ලම්

යථා රූපී තථා (අ) කාරී

වචන සෙල්ලම්

සංඝායනාවකට මේ කාලය යි.

වචන සෙල්ලම්

කාන්තාව හා මත්පැන්

වචන සෙල්ලම්

කීකොරු කම – ජාතියේ මහා දායාද ය!

වචන සෙල්ලම්

මාතර පත්තුවුනු තුවක්කුව

වචන සෙල්ලම්

මුර දේවතාවුන් වෙනුවට මුර බල්ලන්

වචන සෙල්ලම්

අවස්ථාවාදී අපි

වචන සෙල්ලම්

බොදු බලසේනාවට විවෘත ලිපියක්…..(මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ට කොපියක් සමග)

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින රාජ්‍ය සේවය

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින ව්‍යවස්ථාව

වචන සෙල්ලම්

නැවත විමසිය යුතු ආගමික සාහිත්‍ය

වචන සෙල්ලම්

බුදුන්ගේ දේශය

වචන සෙල්ලම්