අපේ සිහින අධ්‍යාපනය

වචන සෙල්ලම්

උස් තැන් දැක හැකිලෙන්නේ මිටි තැන් දැක පුප්පන්නේ

වචන සෙල්ලම්

ඇදෙන මගුල් සහ ඉලාස්ටික් බණ

වචන සෙල්ලම්

දේශපේ‍්‍රමය – තක්කඩියෙකුගේ අවසාන රැකවරණය

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින පන්සල

වචන සෙල්ලම්

නැත්ත හා ඇත්ත

වචන සෙල්ලම්

අපේ සිහින පරිසරය

වචන සෙල්ලම්

පිරිත් නූල නොඇල්ලූ මැතිව්ස්ගේ ගැහිල්ල

වචන සෙල්ලම්

සල්ලි දෙවියන්ගෙ මල්ලී ය

වචන සෙල්ලම්

ඔය පන්හිඳ දෙන්න තිබුනේ ළමයෙකුට ය.

වචන සෙල්ලම්

ඒකාධිපතියෙකු ඕනෑ කර තිබේ

වචන සෙල්ලම්

මහාවංශයේ කුමන්ත්‍රණය

වචන සෙල්ලම්

ඡන්ද ප්‍රතිඵල විමසමු

වචන සෙල්ලම්

දෙව්දත්ට ලියුමක්

වචන සෙල්ලම්

ආගමට,ජාතියට හා රටට ද්‍රෝහී වීම

වචන සෙල්ලම්

ඔන්න පැන්නා. මෙන්න පැන්නා. දැන් මේන් බල්ටියකුත් ගැහුවා.

වචන සෙල්ලම්

මම…. ගෝනිබිල්ලාට බයයි මල්ලියේ…

වචන සෙල්ලම්

කිඹුල් ධර්මේ වැඩේ දෙන්නේ ධර්මයෙන්ම ය.

වචන සෙල්ලම්

Lessons parties should learn from elections results

වචන සෙල්ලම්

ඇත්තටම මොකට ද? මල් තියෙන්නෙ

වචන සෙල්ලම්