තිත්ත ඇත්ත හා රසවත් බොරුව

වචන සෙල්ලම්

පීචං මිනිසුන්

වචන සෙල්ලම්

වැඳීම හා කොඳු නැවීම

වචන සෙල්ලම්

මේ අවනඩුව අසනු

වචන සෙල්ලම්

දහම් පාසල් අනිවාර්යය කිරීම

වචන සෙල්ලම්

සමාජය අපට පෙන්නන “පස්ස“

වචන සෙල්ලම්

බුදු හාමුදුරුවන්ට ලියුම් කරදාසියක්

වචන සෙල්ලම්

දේව කන්නලව්ව

වචන සෙල්ලම්

කොරියාව – මොන කොරියාව ද?

වචන සෙල්ලම්

රෝස නගරයේ මල් පෙළපාලිය – ලස්සණ අතරින් පාඩමක් ද ගෙනා වගයි.

වචන සෙල්ලම්

සනරාමර සෙවන යට – අපායේ මෙන් ගිනි දැල්

වචන සෙල්ලම්

මගේම අනෙකා

වචන සෙල්ලම්

මගේ හෙවනැල්ලට මම බයයි මල්ලියේ!

වචන සෙල්ලම්

පැයේ දිදුලන ගීතය, ඔබ කැමති ගීතය හා හාම්පුතාලාගේ මාධ්‍ය

වචන සෙල්ලම්

විද්‍යාව අභිබවන අවිද්‍යාව – පුලුවන් නම් පරාද කරන්න!

වචන සෙල්ලම්

“මහින්ද රාජපක්ෂ“ නොහොත් අපේ උප විඥානය

වචන සෙල්ලම්

රන් වටින – කා දමන / මිලක් ඇති- වගක් නැති කාලය

වචන සෙල්ලම්

සයිටම් අර්බුදය තුළ නොදකින පැතිකඩ

වචන සෙල්ලම්

ජේ ආර්ගේ බහුබූත ව්‍යවස්ථාව

වචන සෙල්ලම්

යුනිෆෝම් කරන්නට ගෙනා යුනිෆෝම්

වචන සෙල්ලම්