ගල් ගෝනිය

පල්ලියේ කතා

ආබාධිත නරියා

පල්ලියේ කතා

අතේ ඇති බිත්තරය

පල්ලියේ කතා

ඇඳෙන් බිමට

පල්ලියේ කතා

ඉන්න්න විදිහටම එන්න

පල්ලියේ කතා

හිඟාකෑම

පල්ලියේ කතා

රජතුමාගේ සිහිනය

පල්ලියේ කතා

ඉතුරු කිරි ටික

පල්ලියේ කතා

බෝට්ටුව හිල්කිරීම

පල්ලියේ කතා

පිරිච්ච කළගෙඩියක් වගේ

පල්ලියේ කතා

දොර ඇරීම

පල්ලියේ කතා

මම කව්ද ?

පල්ලියේ කතා

සොක්‍රටීස්ට කේලම් කීම

පල්ලියේ කතා

උනුසුම ලැබීමේ ක්‍රම

පල්ලියේ කතා

සාම නියමය දෙසූ ජේසුනි !

පල්ලියේ කතා

හැප්පෙන්න යන නැව

පල්ලියේ කතා

තම්බපු කඩල

පල්ලියේ කතා

මූනු පොතේ වීරයෝ

පල්ලියේ කතා

අපේ ආච්චී හෙවත් මම්මා

පල්ලියේ කතා

මීගමුව නත්තල් කලාපය 2013

පල්ලියේ කතා