ඔබේ දුරකතනයේ බැටරියේ හැටි මෙන්න..

Hetadina

පට්ට ලාබෙට LED බල්බ හදන්නේ මෙහෙමයි..

Hetadina

පට්ට ලාබෙට උණු වතුර නාන්න ක්‍රමයක්..

Hetadina

SOLAR CONTROLLER එකකින් වැඩ දාමු..2.

Hetadina

solar විදුලි ජනක නිවැරදිව ස්ථාපනය කර ගනිමු..

Hetadina

ඉලෙක්ට්‍රොණික උපාංග දන්සැල..

Hetadina

සුනාමියක් ආවොත්..

Hetadina

තැපැල් කාර්යාලවල postal codes මෙන්න.

Hetadina

සුර්ය විදුලි ජනක නිර්මාණය ගැටළු හා විසදුම්.

Hetadina

google ලංකාවේ මානව හිමිකම් කඩ කරයි..

Hetadina

LED නාම පුවරු නිෂ්පාදන පාඩම් මාලාව 2

Hetadina

ජංගම දුරකථන ගෙදරම අලුත්වැඩියා කරමු..

Hetadina

නිවසේ විදුලි මීටරය ආපස්සට කරකවමු..

Hetadina

පට්ට ලාබෙට පිටරටින් බඩු ගෙන්වමු..1

Hetadina

LED බල්බ වල ඇඩප්ටරය සවිකරන්න පහසු ක්‍රමයක්..

Hetadina

LED නාම පුවරු PROGRAMMING ගැටළු හා විසදුම්..

Hetadina

වැදගත් මෘදුකාංග වල යතුරු මෙන්න.

Hetadina

ටෝච් එකටත් LED බල්බ් දාමු..

Hetadina

ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාව මුල සිට සරලව

Hetadina

මිදුලට නොමිලේ විදුලි ආලෝකය සපයමු.

Hetadina