වෙනදා වගෙ නෙවෙයි රා ටික අමුතු ...රසයි

හද පතුල

දේව ධර්මය

හද පතුල

රසමදිරා..

හද පතුල

සිංහලය, ඉංගිරිසිය හා සිංගිරිසිය..

හද පතුල

18+ ප්‍රදර්ශනේ..

හද පතුල

බැරිදා විග්‍රහය.. පොදු සිරා!

හද පතුල

මගෙ ආදර අම්මා

හද පතුල

ගත කොහොම ද හිත වගෙ බෙදුවේ...?

හද පතුල

දිගටම හොරා කමු ද?

හද පතුල

කොස් ඇට, දොඩං හා අහවල් ඒවා..(18+ වඩාත් සුදුසුයි)

හද පතුල

බැරිදා විග්‍රහය ! පුල්ලි මාරුව

හද පතුල

Phobia.. ! භීතිකා

හද පතුල

සුමිත් අයියා සහ දේශද්‍රෝහියෝ..3

හද පතුල

උඩ බලාගෙන කෙළ ගසා ගැනීම

හද පතුල

තවම කල් මදිය..

හද පතුල

අපිත් එක්ක සැට් වෙන්නේ..

හද පතුල

බැරිදා විග්‍රහය ! විස්සයි විස්ස කුසලානය

හද පතුල

නාන විදිහ..

හද පතුල

එතකල් ඉන්න..

හද පතුල

සහන් එළි සෙවිමි ඇගෙ නෙතු උයන් මැද..

හද පතුල