හැඟුම් වලට ඉඩ දුනිමි..

හද පතුල

බැරිදා විග්‍රහය..! මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැද්ද?

හද පතුල

බැරිදා විග්‍රහය ! රනිල් ගෙදර යයි ......?

හද පතුල

හී ගඩු පිපුණා..

හද පතුල

ගෑණු නම් එපා..!

හද පතුල

ද්‍රෝහිකම..

හද පතුල

සොඳුරිය..ට

හද පතුල

ඉරිසියාකාරයා හා සියාතු ගේ ගෙදර

හද පතුල

සුබ උපන්දිනක් වේවා සොඳුරිය..!

හද පතුල

කැත ම උනත් ඇත්ත කතා..

හද පතුල

කෘතවේදී මිනිස්සු.. 1! සිමෙන්ති මිටිය.

හද පතුල

නව මං පෙතෙහි අගේ..

හද පතුල

දැම්මෙමි මමත් එහෙනම් ලස්සෙට ..කොඩිය

හද පතුල

පුතේ අද පරදින්න..

හද පතුල

Payroll Software එකක වැදගත්කම.. 2

හද පතුල

ධාර්මික, සෞඛ්‍යමය, ප්‍රතිපත්තිමය, සමාජයීය හා ජාතික අවශ්‍යතා සඳහා...

හද පතුල

දිලෙනු ගගනත සුපිපි සඳ මෙන

හද පතුල

අවුරුදු 3 ක් කියන්නෙ ව්‍යාපාරයකට ලොකු දුරක්.. ද?

හද පතුල

සුදු වන කරමලය

හද පතුල

මගෙ ආදරේ මේ වෙන්නැතී

හද පතුල