ලෝකය

වසන්තයේ සීතල හිම කැට

ආසයි මට

වසන්තයේ සීතල හිම කැට

එන්න, විඳින්න

වසන්තයේ සීතල හිම කැට