බ්ලොග්ලිවීම සහ කොපි රයිට්ස්..

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරණීය කපුගේ.. !!!!

ඩුබායි වට්ටක්කා

මොහිදීන් බායි...

ඩුබායි වට්ටක්කා

Waiting to See What would happen next

ඩුබායි වට්ටක්කා

පරණ කතාවක් | An old Story.

ඩුබායි වට්ටක්කා

මෙලෝ රහක් නැති කතාවක්... | Just a Boring Story..

ඩුබායි වට්ටක්කා

කලකට පස්සෙලු වෙලකට බැස්සෙ ¦ Back in Business

ඩුබායි වට්ටක්කා

ලව් ඉස්ටෝරියක් (වගෙ එකක්...)

ඩුබායි වට්ටක්කා

මට පික්සු හැදිලවද්ද.....

ඩුබායි වට්ටක්කා

තුන්වෙනි ලෝකයෙ රටක ගායකයෙක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

වීරයෙකි නුඹ.... මංජු

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඇත්තම ඇත්ත...

ඩුබායි වට්ටක්කා

බලුම බලු - බලු කතා

ඩුබායි වට්ටක්කා

වචන ටැපලීමක්.......

ඩුබායි වට්ටක්කා

බණ කතාවක් වගෙ කතාවක්...

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඉස්කෝලෙ කාලේ - 01 "එපා අෙන්"

ඩුබායි වට්ටක්කා

අප්සට් කතාවක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

ලුනු ඇඹුල් දමා (අ)නා ගැනීම....

ඩුබායි වට්ටක්කා

(ඕන්)නැති ප්‍රශ්ණ....

ඩුබායි වට්ටක්කා

සිම්පල් ප්ලෑන් එකක්

ඩුබායි වට්ටක්කා