சாத்தியமாகிய சம்பியன்களின் அரையிறுதிக் கனவு

The Papare

முதன் முறையாக 19 வயதுக்கு உட்பட்ட சிங்கர் கிண்ண சம்பியனாக முடிசூடிய ரிச்மண்ட் கல்லூரி

The Papare

சகல துறையிலும் பிரகாசித்த திலான் பிரஷான்; தென் மாகாண நீலங்களின் மாபெரும் சமர் சமநிலையில் நிறைவு

The Papare

இலகு வெற்றிகளை சுவீகரித்த காலி மற்றும் அனுராதபுர மாவட்டங்கள்

The Papare