யாழ் இந்துக் கல்லூரியின் இறுதிநேர அதிரடி வீண், போட்டி சமநிலையில்

The Papare

மதுர்ஷன், யுதீஷன் மற்றும் கஜேந்திரன் உதவியுடன் முதல்நாள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் கட்டுப்பாட்டில்

The Papare

இந்துக்களுக்கான பெரும் சமரில் கொழும்பு இந்து கல்லூரி வெற்றி

The Papare