ඇපල් වෙතින් මිල අඩු Home Pod එකක්?

Tech Sayura

EP200: Podcast of the year! 200th Episode!!!

Techකතා

අන්තර්තාරිය මාධ්‍යය (ISM)

Faculty Of Science Students

EP199: Facebook F8, full stack developer, DJI Windows SDK, Amplifiers and Speakers.

Techකතා

EP198: Lighting Protection, Solar Power and Power Grid in Sri Lanka

Techකතා

Outlook Mobile App එකට Cortana??

Windows Geek

SeedBox එකක් කියන්නේ මොකක් ද ?

lktips

SeedBox එකක් කියන්නේ මොකක් ද ?

lktips

EP197: Free Satellite TV, Lightning protection, HD TV in Sri Lanka, Startup failures..

Techකතා

කොළඹින් පන්නා විසිපස් වසරයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Windows mail app එකට නවතම වෙනසක්

Windows Geek

Microsoft Teams ගැන ඔබ නොදත් දේ!

Windows Geek

හොරට හදපු PL2303 ට අහුවුණාද? මෙන්න විසඳුම

Tech Sayura

Microsoft Edge බ්‍රව්සරය iPads හා Android Tablets වලටත්…

Windows Geek

EP196: 5G Mobile, Youtube hack, SMS gateway, Smart license, CCTV IP camera

Techකතා

“Ooho” කන්න පුළුවන් වතුර

Pahasara

Creating Souncloud SMS Notification Service with IFTTT Event based Triggering

නිදහස් මෘදුකාන්ග කලාවක් උදෙසා..

Creating Souncloud SMS Notification Service with IFTTT Event based Triggering

නිදහස් මෘදුකාන්ග කලාවක් උදෙසා..

EP195: Elon Musk Satellite Internet, DNS – VPN Security, New iPad, Car Service

Techකතා

ෆේස්බුක් ගැන නොදත් කරුණු

Pahasara