සිංහලයා මෝඩයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නොදැනුම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන්ගේ දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

2012 කෙටුම්පත

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විග්නේස්වරන් දෙමළ ජාතිවාදියා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අනිච්චා වත සංඛාරා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගැමුණු රජතුමා, ධර්මපාලතුමා හා දෙරණ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සරල රේඛාවක් කියන්නෙ කුමක් ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුහුණු පොතේ දේශප්‍රේමී ප්‍රබුද්ධයන්ටයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ විඥානය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආණ්ඩු විරෝධී පෙරමුණක් එපා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ කතාකරන ජනයාගේ අනන්‍යතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ බෞද්ධයෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගැමුණු රජු ධර්මපාලතුමා හා මහාවංසය සමග ඉදිරියට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යාපනයේ දෙමළ රාජ්‍යය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන අදහස් බිඳක්

Janith's blog

අවශ්‍ය ජාතික බලවේගයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය