රනිල්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වැදගත් ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විස්සේ අවුල

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල්ගේ සූසැට බර

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

හාමුදුරුවරුන්ට අපහාස කරන අමන දේශපාලනඥයෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ෆොන්සේකා මරාගෙන කන දේශපාලන වසලයෝ - Let's make BBQ from Fonseka

මාතලන්

ලලිත් හිරබත් කන්නේ කා වෙනුවෙන් ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ ආණ්ඩුව මෙන් ම ව්‍යවස්ථාවත් අසමත්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නව ව්‍යවස්ථාවක් එපා, දහතුනත් එපා  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දහම ආගම හා සංස්කෘතිය 3

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ සරත් හා ඒ සරත්                          

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මේ සරත් රාජ්‍යාරක්‍ෂාවට තර්ජනයක්  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ව්‍යවස්ථා විරෝධී ව්‍යාපාරය  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විස්සට මුහුණ දීම  

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විසි පැන හෙවත් විස්සේ ප්‍රශ්නය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රනිල් ගොඩ මෛත්‍රී යට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නීල මහා යෝධයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඇ(හැ)ට දෙක හිරිවැටීම - Balls of Fury

මාතලන්

ඕල්කට් බුද්ධාගම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය