ස්තූතියි හැමදේටම

Hot Chocolate Days

වාසනා අනාත නිවාසයේ පාටියක්

Pinchpoint

සුණු කිල්ලෝට

Thambaru Wijesekara's Blog

වසන්ත සිරි වටගොඩ හා කුකූ - Cockoo & Wasantha

මාතලන්

මනුලියකට නොපවසන මුසා

Thambaru Wijesekara's Blog

The old Ballerina's home remedy, අපේ අම්මාගේ මුදූ වැලි සාත්තුව සහ තවත් දහසක් කතා

Pinchpoint

ඔබ

Building My Brand

වාංග එට්කා (ETCA) වාංග

කැඩපත

නවතින්නට පෙර නැවතීම.

Thambaru Wijesekara's Blog

තුංමං හංදිය (සා/පෙළින් පසු....)

කැඩපත

වත්මන් සීගිරි ළඳුන්.... - Sigiri Frescoes

මාතලන්

බසයේ වමනය ගිය ගැබිනි මව ලවා එය බලෙන් සේදවීම

මාතලන්

දයලේක්තික වස්තුවකට ලියූ පෙම් කව

මාතලන්

කැන්දගෙන (නො)යාම

Thambaru Wijesekara's Blog

ගාළු පාරේ කහ ඉරි... සමාවෙන්න... සුදු ඉරි (23+) - Why does a chicken cross the road...?

මාතලන්

මලෙහි අවනඩුව

Thambaru Wijesekara's Blog

"තැලෙයි... පරෙස්සමින්" (23+) + Pinch-point & The Serpents Daughter

මාතලන්

ගෙදර යාමට පරක්කු වූ එළවුළු මල්ල සහ මේසය මත ලතැවෙන දොඩම් ගෙඩි දෙක (කවිද මන්දා )

Pinchpoint